Salgs-og leveringbetingelser

1. Tilbud

Tilbud, hvor der ikke er angivet acceptfrist, gælder 30 dage fra tilbuddets datering. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid excl. moms.

2. Ordrebekræftelse

Kun ordrer, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra AMB/simpleSIGN, er bindende for AMB/simpleSIGN og alene på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser.

3. Annullering af ordre

Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedrørende ordren. AMB/simpleSIGN kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende AMB/simpleSIGN.

4. Leveringsbetingelser

Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men er uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelsesbeføjelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om AMB/simpleSIGN afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transportrisici. Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsfor styrrelser, forsinkelser fra vore leverandører samt andre om stændigheder, der ikke kan tilskrives AMB/simpleSIGN.

5. Forsendelse

Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet. Med mindre andet skriftligt er aftalt afholdes fragtomkostninger af kunden. Fragt og emballageomkostninger påføres fakturaen sammen med fremsendte varer.

6. Fakturering og betaling

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålig nes fakturabeløbet 1,5% pr. påbegyndt måned samt et rykker gebyr. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen. Indbetalinger dækker forlods eventuelle skyldige renter.

7. Reklamation / annullering

Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til AMB/simpleSIGN i samme stand som de blev modtaget. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare. AMB/simpleSIGN vil ikke kunne afkræves erstatninger mv., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at AMB/simpleSIGN ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.

8. Returnering

Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur. Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale. Krediteringen sker med 75% af den fakturerede værdi. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning.

9. Ejendomsret

Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos AMB/simpleSIGN, indtil hele købesummen med renter, omkostninger mv. er fuldt indbetalt. Hvad der er tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions- og tryk media, bl.a. film, værktøj som f.eks. stanse-, præge værktøj og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logos, designs, tekster, billedmotiver mv.) er AMB/simpleSIGN's ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

10. Produktansvar

For skade på person eller ting hæfter sælger i det omfang, erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

11. Montage- og garantibestemmelser

Nedenstående garantibestemmelser er gældende med mindre andet er anført samt accepteret ved afgivet ordre. Enhver garanti bortfalder ved konstruktionsændringer, hærværk samt ved brug af anden montør. Ved brug af anden montør påhviler det til enhver tid montøren at anvende korrekt montage samt garantere herfor. Alle reklamationer skal inspiceres og udbedres af AMB/simpleSIGN for at indgå i garantiordningen.

Montage:
 • Leveringstid/montage dato fremsendes ved tilbud/ordrebekræftelse. Ved montage dato tages forbehold for overskridelse pga. lokale vind/vejrforhold. Montørernes sikkerhed samt risiko for følgeskader på inventar, bygninger mv. kan rykke en leverings/montage dato og beror på montørernes egen vurdering og AMB/simpleSIGN kan ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.
Garanti:
 • Materialer: 5 års materialegaranti. Gives for af AMB forarbejdede materialer, dvs. svejsninger, lodninger, bukkede emner osv.. Lakering, overfladebehandling, leverede komponenter mm. betragtes som videresalg og påhviler til enhver tid underleverandørens garantiordning, AMB kan ikke stilles til ansvar eller gøres erstatningsansvarlig for dette.
 • Folie, laminater, UV-ink & klæbestoffer: Leverandør betinget, oplyses ved henvendelse herom.
 • Lys/LED: 5 år jvf. Osram's produktgaranti, se mere på www.osram.dk
 • Montage: 5 års montagegaranti. Ved en af AMB/simpleSIGN monteret vare er garantien gældende på montagestedet.
 • En solgt ab.fab. vare leveret med vognmand eller lign. skal returneres for at udbedres. Fragt og leveringsomkostninger for returnering samt evt. udgifter forbundet hermed afholdes af køber, Fragt og leveringsomkostninger til genlevering afholdes af AMB/simpleSIGN. Evt. udgifter ved af- og remontage afholdes af køber.
Stormskader:

Nedenstående tager udgangspunkt i Beauforts vindskala, se dmi.dk.

 • Under vindstyrke 10 (under 28,4 m/s) udbedrer AMB/simpleSIGN evt. stormskader på leverede varer, såfremt skaden relaterer til vindtryk vs. konstruktionen. Skader opstået ved udefrakommende faktorer såsom vildfarne genstande, hærværk, konstruktionsændringer eller lign. udbedres på regning.
 • Over vindstyrke 10 (over 28,4 m/s) skal evt. skader dækkes af lokationens egen stormskadeforsikring, da der lokalt kan opstå ekstreme vindforhold pga. bygninger, terræn mv.. Forsikringsselskaber dækker normalt over 17,2 m/s, man skal dog være opmærksom på hvorvidt stormskadeforsikringen indeholder udendørs inventar, herunder varens art.
 • Til redegørelse for garantibestemmelsen henledes til dmi.dk, hvor de 4 nærmeste målestationer i retning Nord, Syd, Øst, Vest til lokationen for montagen viser vindstyrken hvor højest målte vindstød er gældende. Indberetning af stormskade skal ske senest 3 dage efter skadens opståen såfremt skaden skal udbedres og dækkes under garantien.
Krav og ansvarsfraskrivelse vedr. fundering og montage:
 • Al montage på eksisterende fundamenter eller konstruktioner påhviler bygherres ansvar mht. holdbarhed. Al montage og produkters lovlighed mht. anvendelse påhviler bygherre at lovliggøre. AMB/simpleSIGN indhenter Lovpligtig graveforespørgsel & kabel tegninger fra LER ved fundering, er der andre lokale kabel forhold påhviler det bygherre at levere kabel tegninger over disse.
 • Vi gør her opmærksom på, at alt arbejde, som foregår i terræn, kræver rør- & kabel tegning (også ved håndgravning). Hvis AMB/simpleSIGN står for montagen af punktfundamenterne er det bygherrens ansvar, at fremskaffe kabel- og ledning tegninger over privat grund, inden arbejdet påbegyndes. Udgifter til påvisning af kabler vil være bygherrens. Alt arbejde i og under privat terræn sker på bygherrens ansvar.
 • Bygherre er forpligtet til at levere skitse eller luftfoto med tydelig markering af montagested. Ved uforudsete jordbundsforhold forbeholder AMB/simpleSIGN's montører sig ret til at flytte monteringen i umiddelbar nærhed af markeringen. På montage stedet skal der være tydelig markering af placering og skilte retning. Kopi af kabel tegninger kan ved ordre fremsendes på foranledning så placeringen kan bestemmes.
 • Hvis en vare leveret af AMB/simpleSIGN herunder punktfundamenter, forvolder skade eller tab, er AMB/simpleSIGN's ansvar begrænset på følgende måde: For skader på ting er AMB/simpleSIGN's ansvar begrænset til værdien af de defekte varer, dog maksimalt DKK. 2.000.000,- per skade. For personskade er AMB/simpleSIGN's ansvar begrænset til DKK 2.000.000,- per skade. AMB/simpleSIGN's samlede ansvar for en skade kan ikke overstige DKK 2.000.000, AMB/simpleSIGN er ikke ansvarlig for driftstab, tab af tid, tab af avance, vedrørende købers produkter.
 • Ved accept af tilbud på montering er Krav og ansvarsfraskrivelse vedr. fundering gældende. Alle tilbud er betinget ud fra følgende: -At der på montage stedet er reelle adgangsforhold samt blotlagt jordbund. - At jordbunden er fri for fremmede materialer som jern, beton o.lign. samt rør og kabler - At der fysisk eller på kort/luftfoto tydeligt er afmærket montagested. - Alt ekstra arbejde udføres billigst efter regning. Ekstra montørtimer til udbedring eller reetablering af montagested faktureres med 450,-/t.